Prawo autorskie Zarys problematyki Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku, prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów. Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych; wskazane są dyrektywy unijne i ich wpływ na polskie przepisy, a także waż


Autor: Twoje Prawo
Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo

Prawo autorskie i prasowe 2020 Twoje Prawo Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Autor: Komentarze praktyczne
Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Machała Sarbiński Komentarz do

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Machała Sarbiński Komentarz do prawa autorskiego i pokrewnego łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów by

Autor: Joanna Sitko
Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy w książce o prawach do znaku towar

Autor: Adam Pacuski
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania Książka ma na celu przybliżenie instytucji dozwolonego korzystania z utworów na zasadzie licencji ustawowej, które nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat na rzecz organizacji zb

Autor: Teksty Ustaw 2020
Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej

Prawo autorskie i prawa pokrewne Prawo prasowe Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przepisy Stan prawny na: 22.07.2019 r. W obecnym wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych usta

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo autorskie Zarys problematyki


Prawo autorskie Zarys problematyki